Ví dụ khi chọn dropdown một thẻ select ta được như sau:

 

Giá trị 18時 đang được đặt ở giữa thanh dropdown, ta muốn di chuyển giá trị 18時 lên đỉnh của thanh cuộn thì viết một đoạn code js như sau:

 

var $dropdown = $(dropdownElement);
var selectedIndex = $dropdown.find('.selected').data(liTagIndex);
var liHeight = $dropdown.find('li').first().outerHeight();
$dropdown.scrollTop(selectedIndex*liHeight);

 

Trong đó: - dropdownElement là element của tag dropdown

               - selectedIndex là giá trị index của thẻ li được selected.