Dùng laravel với docker-compose

Dùng laravel với docker-compose

Bài này mình xin trình bày không cụ thể về cách sử dụng laravel project với docker dùng docker-compose. 1. Yêu cầu. - Bạn phải biết dùng cơ bản về docker, docker-compose. - Bạn phải cài đặt docker trên máy trước. - Muốn cho một project web PHP như laravel chạy được thì bạn phải có các thứ sau: PHP, hệ cơ sở dữ liệu như mysql, máy chủ web như apache hoặc nginx (bài này dùng nginx), đối với laravel thì phải cần thêm composer(là tool để quản lý các thư viện php). Nếu bạn từng cà...