Cơ chế browser load HTML và JS

Cơ chế browser load HTML và JS

Bài này mình xin giới thiệu sơ qua về cách trình duyệt tải nội dung HTML và CSS như thế nào. 1. Thứ tự thực hiện khi trình duyệt tải nội dung HTML và JS. Lấy nội dung trang HTML (ví dụ index.html) Bắt đầu dịch (parse) trang HTML cho trình duyệt. Nếu bộ dịch của trình duyệt gặp phải thẻ <script> mà tham chiếu tới file script ngoài. Trình duyệt sẽ gửi request để lấy nội dung file script đó, trong quá trình gửi request này, trình duyệt sẽ tạm ngừn...

Cuộn selected value lên đỉnh

Cuộn selected value lên đỉnh

    Ví dụ khi chọn dropdown một thẻ select ta được như sau:   Giá trị 18時 đang được đặt ở giữa thanh dropdown, ta muốn di chuyển giá trị 18時 lên đỉnh của thanh cuộn thì viết một đoạn code js như sau:   var $dropdown = $(dropdownElement); var selectedIndex = $dropdown.find('.selected').data(liTagIndex); var liHeight = $dropdown.find('li').first().outerHeight(); $dropdown.scrollTop(selectedIndex*liHeight);   ...